- Tư vấn về trình tự, thủ tục ly hôn, những vấn đề phát sinh trong quá trình tố tụng;

- Tư vấn về việc phân chia tài sản, giành quyền nuôi con khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn và những thủ tục cần thiết để tiến hành;

- Tư vấn về việc xác lập chế độ tài sản của vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn;

- Tư vấn về việc thủ tục thay đổi hộ tịch sau khi ly hôn;

- Tư vấn về thủ tục, chính sách áp dụng kết hôn với người nước ngoài

- Tư vấn về vấn đề khai sinh có yếu tố nước ngoài;

- Tư vấn về việc xin con nuôi và nuôi con nuôi.