- Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh: Thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; giải thể doanh nghiệp,…

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: Đăng ký mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật,...)