- Tư vấn, hỗ trợ hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú, khai sinh, kết hôn;

- Tư vấn, hỗ trợ hồ sơ đăng ký thay đổi quốc tịch, dân tộc, xác định lại giới tính;

- Tư vấn, hỗ trợ hồ sơ đăng ký kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài;