- Tư vấn về xác lập, phân chia tài sản chung của các đồng sở hữu; tài sản chung, riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

- Đại diện ủy quyền, tham gia tố tụng trong tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng; của các đồng sở hữu.

- Soạn thảo văn bản: Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung, cam kết tài sản riêng, hợp đồng ủy quyền về tài sản,…